Existeixen moltíssimes definicions i classificacions sobre la intel·ligència, però avui volem apropar-vos-en una de força interessant que ens pot servir per a identificar-nos i entendre un poc millor per què tenim més habilitats per a realitzar unes tasques i no d’altres.

Així, volem presentar-vos el model de les intel·ligències múltiples, una classificació de fa ja bastants d’anys, però que continua estant d’actualitat per la seva facilitat d’aplicació en diferents àmbits com l’educatiu, el professional…

Howard Gardner, autor de la teoria, considera la intel·ligència com un conjunt de 9 intel·ligències diferents i independents.

Les persones tenim totes aquestes intel·ligències en major o menor grau, però, depenent dels nostres aprenentatges, habilitats i experiències, trobarem més o menys facilitats o dificultats a l’hora de resoldre un problema o una situació segons la seva naturalesa.

TIPUS D’INTEL·LIGÈNCIES

  • Intel·ligència lingüisticoverbal: És la capacitat d’utilitzar les paraules de manera efectiva, de forma oral o escrita, i de fer ús del llenguatge per a expressar i entendre significats complexos. Inclou l’habilitat en l’ús de la lectura, l’escriptura, l’aprenentatge d’idiomes… Es troba molt desenvolupada en escriptors/res, periodistes, oradors/res, poetes, redactors/res, etc.
  • Intel·ligència logicomatemàtica: És la capacitat d’utilitzar els números de manera efectiva i de raonar adequadament. La utilitzam per a resoldre problemes de matemàtiques i de lògica, i també quan empram esquemes o gràfics a l’hora d’estudiar o d’expressar-nos. Està molt desenvolupada en les persones que es dediquen a la ciència,  les matemàtiques, l’enginyeria, la comptabilitat…
  • Intel·ligència espacial: És la capacitat de pensar i formar models mentals en tres dimensions. Permet percebre imatges, transformar-les, situar-se i interpretar amb facilitat els mapes i els plànols… Les persones que la tenen molt desenvolupada són hàbils inventant coses. La demostren mariners/res, arquitectes, decoradors/res, cirurgians/nes…
  • Intel·ligència musical: És la capacitat de percebre, diferenciar, transformar i expressar les formes musicals; utilitzar els instruments, fer servir el cant com a mitjà d’expressió, seguir els ritmes, crear melodies… Destaca en persones que es dediquen a la música o hi treballen: cantants, compositors/res, directors/res d’orquestra, ballarins/nes…
  • Intel·ligència  corporal-cinestèsica: És l’habilitat d’utilitzar el propi el cos per a transformar elements, per a realitzar activitats, resoldre problemes i expressar idees i sentiments. Inclou habilitats com coordinació, equilibri, flexibilitat, força, velocitat… molt presents en activitats esportives, dansa, expressió corporal, treballs manuals… La manifesten esportistes, ballarins/nes, artesans/nes, cirurgians/nes…
  • Intel·ligència  naturalista: És la capacitat de distingir, classificar, utilitzar, investigar i observar elements del medi ambient, objectes, animals i plantes. La utilitzam quan observam i estudiam la natura. La demostren persones que es dediquen a la biologia, l’herboristeria, l’ecologia, la botànica…
  • Intel·ligència intrapersonal: És la que ens permet entendre’ns a nosaltres mateixos; ens ajuda a reflexionar i controlar els nostres pensaments i sentiments de manera efectiva. La persona amb una gran intel·ligència intrapersonal és conscient dels seus punts forts i de les seves debilitats per a assolir els seus objectius a la vida. Està molt desenvolupada en persones que es dediquen a la filosofia o a la psicologia.
  • Intel·ligència  interpersonal: És la capacitat d’entendre les altres persones;  establir-hi bones relacions, comunicar-s’hi amb facilitat; harmonitzar i reconèixer les nostres diferències amb els altres apreciant la diversitat d’opinions i punts de vista, saber negociar per a arribar a acords… Està molt desenvolupada en persones que es dediquen a la venda, a la política; entre professorat, terapeutes…
  • Intel·ligència  emocional: està formada per la intel·ligència intrapersonal i la interpersonal, i juntes determinen la capacitat de dirigir la pròpia vida de manera satisfactòria. Es refereix a la capacitat de reconèixer els nostres propis sentiments i els sentiments de les altres persones, de motivar-nos i de manejar adequadament les relacions que sostenim amb els altres i amb nosaltres mateixos.

En definitiva, com ja s’ha comentat, totes les persones tenim dins de nosaltres totes aquestes intel·ligències. És clar que algunes les tenim més desenvolupades que d’altres, però la bona notícia és que, amb entrenament, podem millorar aquelles capacitats en les quals potser no tenim tanta destresa o habilitat.

I tu, ja has identificat quines són les intel·ligències que tens més desenvolupades?

Ens retrobam al pròxim post.

Apunta’t al butlletí d’Autoestima i Salut Emocional

Rebràs mensualment notícies d'autoestima, emocions, sentiments, habilitats socials i benestar emocional.